วรรณกรรม และประเพณีวัฒนธรรม

วรรณกรรม  วรรณกรรมเป็นวรรณคดีทางศิลปะอย่างหนึ่งที่มีผลงานเกิดขึ้นจากแนวความคิด และจินตนาการที่สามารถเรียบเรียงมาบอกให้เป็นการ บันทึก ขับร้อง หรือว่าตอนสื่อสารออกมาด้วยกลไกต่าง ๆโดยทั่วไปการแบ่งวรรณกรรมออกเป็น 2 ประเภทนั่นก็ คือ

1. วรรณกรรมที่บันทึกเป็นตัวหนังสือหรือว่าลายลักษณ์อักษร 

2.และวรรณกรรมมุขปาฐะที่ได้แก่การบอกเล่าด้วยปากต่อปากไม่มีการจดบันทึก 

วรรณกรรมได้รับการยกย่องแต่งตั้งได้ดีที่ เรียกว่า วรรณคดี สำหรับวรรณคดีต้องเป็นวรรณกรรม แต่ไม่จำเป็นต้องวรรณคดีทั้งหมด  คำนิยามของวรรณกรรม คือ ภาวะสิ่งที่สร้างจินตนาการด้วยอารมณ์ความรู้สึก และความสนุกเพลิดเพลิน ซึ่งในปัจจุบันวรรณกรรมต่าง ๆมุ่งเน้นความรู้เป็นส่วนมาก และความเพลิดเพลินของผู้อ่านเพื่อตอบสนองเป็นอย่างดี ส่วนวรรณศิลป์น้ำจะเป็นการออกแบบใดก็ได้วรรณกรรมมีความหมายที่ควบคุมถึงงานเขียนด้านต่าง ๆ ได้คือ 

งานเขียนที่ต้องมีคุณค่าทางวรรณศิลป์จะเป็นงานเขียนประเภทใดก็ได้โดยตรงแสงจากศิลปะ และมีความประณีตงดงามรวมถึงกลไกการสร้างอารมณ์และการสะเทือนใจทำให้ผู้อ่านนั้นคอยตาม ทำให้รู้สึกถึงงานเขียนที่มีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ สารคดี บทละคร เป็นต้น งานเขียนโดยทั่วไปจะเป็นงานเขียนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปะทั้งหมด หรือว่าการใช้กลไกในการเขียนเช่น ตำรา เอกสารทางการวิชาการ 

วรรกรรม

วรรณกรรม ของไทย

วรรณกรรมความเป็นมาของวรรณกรรมที่ปรากฏขึ้นในพระราชบัญญัติที่คุ้มครองทางด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมเมื่อในปี พ.ศ 2475    วรรณกรรมที่เทียบเคียงได้กับภาษาอังกฤษว่า  Literay wory หรือ general literture มีความหมายที่แปลตามรูปศัพท์ได้ว่าทำเป็นหนังสือ ที่มีความหมายแล้วจะเห็นได้กว้างขวางยิ่งขึ้น และก็คือการเขียนหนังสือและความหมายสั้น ๆ รวมถึงเรื่องราวที่สมบูรณ์แบบได้ เชิญข้อความที่เขียนตาม ใบปลิว โฆษณา ทางด้านต่าง ๆ ตลอดจนถึงบทความ และหนังสือพิมพ์ที่สามารถตีพิมพ์ออกมาได้เป็นเล่นทุกชนิดอย่างเช่น ตำราตำรับต่าง ๆ กาพย์ ก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมทั้งสิ้นจากลักษณะที่กว้าง ๆ ของวรรณกรรมทำให้เราเห็นถึงคุณค่าไม่มากก็น้อยทางด้านวรรณกรรม และวรรณศิลป์โดยขึ้นอยู่กับวรรณศิลป์คือศิลปะในการแต่งหนังสือให้น่าดึงดูดและสนใจ ถ้าเรื่องของวรรณกรรมเรื่องใดที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ที่เกิดขึ้นจะเป็นที่ยอมรับกัน โดยทั่วไปรวมเป็นหนังสือที่ดีรวมถึงรายละเอียดโดยรวมที่วรรณกรรมอาจได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดีที่ดี แต่ถึงอย่างไรก็ตามตอนที่ได้กำหนดว่าวรรณกรรมเรื่องใดวรรณกรรม ที่ควรเป็นวรรณคดีแล้วนั้นต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่แต่งหนังสือเป็นเวลานานพอสมควร เพื่อเป็นบทพิสูจน์ว่าวรรณกรรมนานจะเป็นอมตะ ในอนาคตและเป็นที่ยอมรับของทุกยุคทุกสมัยก็อาจจะมีวรรณกรรมบางเรื่องที่ดีและเหมาะสมต่อระยะเวลานาน ๆ 

เนื้อหาในวรรณคดีหรือไม่ที่มีและรักร้านจำแนกออกได้ตามเรื่องราวดังนี้ 

วรรณคดีศาสนา ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างศรัทธาและคำสอนที่เข้าใจ ทั้งสาระของศาสนามีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาโดยตรง พร้อมทั้งโครงเรื่องและแนวคิดทางศาสนามาผูกเรื่องราว

วรรณคดีคำสอน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแนวทางในการไปปฏิบัติปฏิวัติเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ ได้รับอิทธิพลต่อหลักธรรมทางศาสนา 

วรรณคดีขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมมี 2 ลักษณะ นั่นก็คือเป็นบทบาทที่ใช้ในพิธี หรือว่าประกอบเนื้อหาในการใช้ภาษาที่ไพเราะทั้งการสร้างอารมณ์ให้รู้สึกถึงความ ของพิธีนาน ๆ อย่างเช่น กาพย์เห่เรือ โองการแช่งน้ำ

•วรรณคดีประวัติศาสตร์ มักมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการศึกสงครามการสดุดีวีรชนที่ 9วรรณกรรม เล่าถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง 

วรรณคดีบันทึกการเดินทางมักมีเนื้อหาพรรณนาถึงความรักความอาลัยและเรื่องราวที่ละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง 

•วรรณคดีเพื่อความบันเทิง ที่มีเนื้อหาจากการนิทานประเภทจักรๆวงศ์ๆ หรือว่านิยายท้องถิ่นที่มีเข้าเครื่องจริง 

วรรณกรรมไทยสามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ

1.ร้อยแก้ว ที่เป็นภาษารูปแบบหนึ่งซึ่งใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ปกติและมีการไหลถ้อยคำให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด แทนที่จะใช้โครงสร้างร่วมถึงจังหวะดังในกวีนิพนธ์ ยังมีการถกเถียงเชิงวิจารณ์ต่อการสร้างร้อยแก้วรวมถึงการเรียบเรียงให้ได้พื้นที่ทั้งโครงสร้างที่มีใหญ่อย่างหลวม

2.ร้อยกรอง เป็นกวีนิพนธ์คือรูปแบบทางศิลปะที่มนุษย์ต่างใช้ภาษาเพื่อผลประโยชน์ทางด้านสุทรียะ วรรณกรรม ซึ่งเพิ่มจากสมัยอู่ทองความหมายนับเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรม เป็นงานเขียนที่มีวรรณศิลป์ที่เราใส่หรือว่าปัจจุบันอารมณ์ที่มีความหมายทำนองเดียวกับ ร้อยกรองมีความหมายถึง ถ้อยคําที่เรียบเรียงขึ้นให้เป็นระเบียบตามพระราชบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Click>>> behandson

ดาราศาสตร์ พื้นฐานที่เรียนรู้

ดาราศาสตร์ เป็นวิชาทางวิทยาศาสตร์อีกวิชาหนึ่งที่ศึกษาทางวัตถุในท้องฟ้า เช่น ดาวเคราะห์  ดาวฤกษ์  ดาราจักร

รวมทั้งเหตุการณ์ที่ปรากฏทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นของชั้นบรรยากาศในรูปที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางกายภาพอุตุนิยมวิทยา และเคมี     วัฒนธรรมโบราณที่สามารถสังเกตการณ์ดวงดาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนแล้ววัตถุทางก็ได้ถูกค้นพบขึ้นตามยุคสมัย   แต่อย่างไรก็ตามการใช้กล้องโทรทรรศน์เป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาที่จำเป็นต่อการพัฒนาในทางสาขาวิทยาศาสตร์แบบใหม่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล   ที่ประกอบไปด้วยสาขาที่หลากหลาย   เช่น   การสร้างปฏิทิน  การเดินเรือดาราศาสตร์   การวัดตำแหน่งดาว   โหราศาสตร์  

ดาราศาสตร์ในปัจจุบันนี้ถูกจับได้ว่ามีความหมายเหมือนกับฟิสิกส์ดาราศาสตร์มีมาตั้งแต่ ค.ศ 20 เป็นต้นมา  ส่วนดาราศาสตร์เชิงทฤษฎีให้ความสำคัญและการพัฒนาทางคอมพิวเตอร์หรือว่าแบบการจำลองเชิงวิเคราะห์ เพื่ออธิบายท้องฟ้าหรือว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้ง 2 สาขานี้องค์ประกอบจะเป็นหนึ่งเดียวกันที่ได้กล่าวมา คือ 

 ดาราศาสตร์เชิงทฤษฎีใช้การอธิบายตามเหตุ และผลจากการสังเกตรวมถึงดาราศาสตร์ของการสังเกตการใช้ในการรับรองผลจากการทดลองทางทฤษฎี 

ดาราศาสตร์

สิ่งที่ค้นพบต่าง ๆ ในเรื่องดาราศาสตร์มีที่แพร่หลายโดยนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักดาราศาสตร์สมัครเล่นให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเป็นหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีจำนวนน้อยสาขาที่นักดาราศาสตร์สมัครเล่นยังคงจะมีบทบาทอยู่รวมถึงการค้นพบหรือว่าการสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว ดาราศาสตร์ที่มีความเก่าแก่อีกวิชาหนึ่งเพราะตั้งแต่มนุษย์อยู่บนโลกย่อมมองเห็นและสัมผัสสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอย่างเสมอมา   พื้นราบในที่ไกล ๆ ของพื้นผิวโลกแบนจะคิดว่าโลกนั้นแบนราบ  ที่แตกต่างกันกับการมองท้องฟ้าที่เห็นเป็นรอยโค้งหรือว่าเป็นโดมมีดาวให้เห็นเคลื่อนข้ามศีรษะไปในทุกเดือน    หรือว่ากลางวันมีรูปลงแสงซ่าความร้อนซึ่งนั่นก็คือดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนเข้ามาแล้วก็จะรับไปในขอบฟ้า  

ดาราศาสตร์

ดาราศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ทาง

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ดาราศาสตร์ การศึกษาดาราศาสตร์ในยุคเริ่มแรกเป็นการเฝ้าและคาดคะเนคาดเดาเหตุการณ์สิ่งเคลื่อนย้ายทางวัตถุท้องฟ้าเหล่านี้ที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ เมื่อก่อนจะถึงยุคของกล้องจุลทรรศน์จะถูกประดิษฐ์ขึ้นมาสิ่งปลูกสร้างทางโบราณแห่งนี้ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่สำหรับการเฝ้าการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์  ต่อมาได้มีการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในยุคของเรอเนซองส์ นิโคเปอร์นิคัส  ที่มีการนำเสนอแนวคิดแบบการจำลองดวงอาทิตย์ให้เป็นศูนย์กลางซึ่งจากนั้นถูกต่อต้านเป็นอย่างมากจากศาสนจักร ได้รับการยืนยันและรับรองจากการศึกษาของกาลิเลโอ  กาลิเลอี  และได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์หักเหแสงแบบใหม่ขึ้นมาในปีค.ศ 16  9 ทำให้เราสามารถเฝ้าสังเกตดวงดาวหลายๆดวงและนำเสนอผลงานช่วยยืนยันแนวคิดได้ง่ายขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงขณะนั้น  

ดาราศาสตร์ เป็นสาขาวิชาของทางวิทยาศาสตร์อีกสาขาหนึ่งที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นมีบุคคลทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมของวิชานี้ ได้เป็นอย่างมากนับมาตั้งแต่อดีตมีนักดาราศาสตร์สมัครเล่นได้ค้นพบและสังเกตวัดหงษ์ทองฟ้ารวมถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญ เป็นอย่างมากรวมถึงเครื่องมือที่พวกเขานั้นได้สร้างขึ้นด้วยตัวเอง   ได้แก่  ดาวเคราะห์  ดวงจันทร์  ดาวหาง  ฝนดาวตก    ดาวฤกษ์   และวัตถุในห้วง อวกาศที่ลึกอีกจำนวนหนึ่ง เช่น   กระจุกดาราจักร กระจุกดาว หรือเนบิล เป็นสาขาที่แยกย่อยออกมาอีกสาขาวิชาหนึ่งของนักดาราศาสตร์สมัครเล่นมีการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ ถ่ายภาพในท้องฟ้ายามราตรี  

ดาราศาสตร์

จักรวาลวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเอกพจน์ทั้งหมดในภาพรวมเป็นการสังเกตการของโครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพช่วยให้เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาลทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปสำหรับพื้นฐานของจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ ดาราศาสตร์    ได้แก่  ทฤษฎีบิกแบง ที่กล่าวไว้ว่าเอกภพของเรากำเนิดมาจากจุดเพียงจุดเดียว และต่อมาได้มีการขยายตัวเป็นมากกว่า  1 3.พันล้านปี  ตลอดทุกช่วงเวลาของการขยายเอกภพนี้ได้เกิดการวิวัฒนาการมามากมายอยู่หลายครั้ง

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่คลิก>>> behandson

โทษของยาลดความอ้วน อันตรายต่อสุขภาพ

โทษของยาลดความอ้วน ยาลดน้ำหนักหรือว่ายาลดความอ้วนที่มีความเข้าใจแบบผิดผิดเพียง แค่ใส่สารอาหารบางอย่างเข้าไปเล็กน้อยบวกกับคุณสมบัติที่ดูเหมือนว่าจะปล่อยถ้าว่าอ่านถึงเรานี้   เพียงเป็นนามแอบแฝงในเพื่อสุขภาพ ซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ตรงความจริงตามหลักการแพทย์ไม่เท่าไหร่นัก แน่นอนเลยว่าดูว่าแหวนรุ่นต้องการที่จะให้เข้าไปช่วยในเรื่องของระบบการเผาผลาญ จนทำให้พังทลายและไม่ช้าโดยที่คุณไม่รู้ตัวซึ่งอาหารเสริมชื่อดังมากมาย เป็นยาในกลุ่มของ แอมเฟตามีน มีการออกนิดจะเข้าไปควบคุมการทำงานของระบบสมองทำให้รู้สึกอิ่มและเบื่ออาหารได้ในเวลานาน ๆ ถ้ากินต่อเนื่องเป็นประจำติดต่อเนื่อง 3 เดือน ขึ้นไปอาจเกิดอาการหวาดระแวงหลอน  เดือนขึ้นไปอาจเกิดอาการหวาดระแวงหลอน โทษของยาลดความอ้วน และอาจจะรุนแรงขึ้นไปอาจเกิดอาการที่เห็นชัดมากที่สุด คือ ภาวะโยโย่จจากระบบเผาผลาญที่เสียหายไปแล้ว ส่งผลเสียต่อการทำงานระบบสมองส่วนกลางและหัวใจทำให้แปรปรวน มีฤทธิ์ออกกดประสาทเพื่อให้รู้สึกอิ่มนาน ๆ

โทษของยาลดความอ้วน

โทษของยาลดความอ้วน ที่รุนแรง

โทษของยาลดความอ้วน  กระตุ้นให้ร่างกายจะกระสับกระส่ายการนอนหลับไม่เพียงพอ   ตามด้วยการกระตุ้นการทำงานของหัวใจดูว่าเป็นอันตรายเป็นอย่างมาก  เนื่องจากหัวใจนั้นหากทำงานหนักกว่าปกติหลอดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่ถึงที่จะเกิดภาวะการช็อกและเสียชีวิตในที่สุด   

ชนิดของยาลดความอ้วนแบ่งได้หลายชนิดบางครั้งอาจถูกจัดในยาลดน้ำหนัก คือ

ยาขับปัสสาวะ ช่วยในเรื่องของน้ำหนักน้ำในร่างกาย โดยมีการผ่านทางปัสสาวะสามารถลดไขมันหรือว่าคอรีส่วนเกิน ในร่างกายอาจทำให้ร่างกายขาดเกลือแร่ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย อวัยวะทำงานผิดปกติหากบางรายมีอาการถึงขั้นที่รุนแรงและเสียชีวิตในที่สุด

ยาลดความอยาก  ยากลุ่มนี้ ได้แก่ แฟนเตอมีน มีคุณสมบัติของกับประสาทส่วนกลาง ช่วยลดให้ความอยากน้อยลงส่วนมากใช้ร่วมกันกับการออกกำลังกายควบคุมอาหาร ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงภาวะคอเลสเตอรอลสูงคนข้างมีผลข้างเคียงเป็นอย่างมาก  ไม่แนะนำให้ใช้ยาประเภทนี้

ยาฮอร์โมนไทรอยด์ ในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดภาวะพร่องไทรอยด์ ถ้าจะสั่งยากลุ่มนี้เพื่อทำให้ระบุการเผาผลาญ ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นอาจจะเกิดผลข้างเคียงทำให้น้ำหนักส่วนของกล้ามเนื้อ ลดลงผิดปกติรวมถึงการส่งผลต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจ 

ยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร  ยากลุ่มนี้ไม่ใช่ยาลดน้ำหนักแต่ช่วยลดผลข้างเคียง โทษของยาลดความอ้วน ต่อการทำงานของกระเพาะด้วยการหลั่งสารในกรดทำให้ผู้ใช้ยาลดความอ้วนเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระเพาะน้อยลง

ยานอนหลับ ใช้เพื่อลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาลดความอยากอาหาร มีการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทแพทย์แนะนำให้ใช้ภายใต้คำสั่งเท่านั้นหากมากเกินไปอาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

มีบางรายที่มีการดื้อยาลดความอ้วนจงส่งผลลบกับมาเมื่อทานยาลดความอ้วนแล้วไม่ได้ผลก็ต้องเปลี่ยนต่อไปเรื่อย ๆ ทำให้เพิ่มปริมาณของการทานยาส่งผลเสียต่อตับและไต ที่จะขับของเสียออก เพราะระบบประสาทจะถูกควบคุมให้ทำงานผิดปกติอาจเกิดข้างเคียงต่อระบบอื่น ๆด้วย

การลดความอ้วนหรือว่าการใช้ยามีทั้งประโยชน์ และโทษเปรียบเสมือนการเป็นดาบสองคม โทษของยาลดความอ้วน หากเราใช้ยาลดความอ้วนตามคำสั่งแพทย์ค่อนข้างจะปลอดภัย เนื่องจากมีการทดลองที่ชัดเจนรวมถึงการวิจัยทดลองต่อหลาย ๆ ด้านควบคู่ไปกับการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารชัวร์เรื่องน้ำหนักได้ดีประสิทธิภาพจะเห็นได้ชัดมากขึ้น  จะส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจได้เร็วขึ้นนอนไม่หลับวิตกกังวลปวดศีรษะมีอาการอ่อนแรงลิ้นเปลี่ยนรส เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา อย่างไรก็ตามควรศึกษาก่อนที่จะใช้ยาจำพวกนี้อย่างละเอียดไม่แน่ใจให้เข้าพบแพทย์ได้ทันที 
สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Click>>> levitra4u