ภาษาศาสตร์ และความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์

ภาษาศาสตร์    เป็นศาสตร์ของการศึกษาภาษาหลักการตามแนวทางวิทยาศาสตร์ที่มีการวิจัย เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน และการเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนักศึกษาศาสตร์สามารถที่จะนำเอาแนวความคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ที่เห็นว่าเหมาะสมควรประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาภาษาใดก็ได้โดย ไม่เฉพาะเจาะจงดังนั้นเมื่อมีการนำเอาหลักหรือว่าทฤษฎีตามแนวความคิดภาษามาใช้การศึกษาภาษาไทยจึงเกิดเป็นการศึกษาภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร์ การศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ภาษาไทยที่ทำให้เราทราบดีว่านักภาษาศาสตร์ได้จัดให้ภาษาไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม คำโดดดังได้กล่าวไว้ข้างต้นภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์ ที่เป็นหน่วยเสียงสำคัญของภาษาในกลุ่มของตระกูลไทยนอกจากนี้ยังแสดง ภาษาศาสตร์ ให้เห็นลักษณะที่สำคัญโดดเด่นอื่น ๆ คือ

•ภาษาไทยมีจำนวนคำอยู่จำนวนมากคำเหล่านี้ไม่ต้องเติมหน่วยคำหรือว่าผันวิบัติปัจจัยก็สามารถสื่อความหมายได้เช่นกัน

•ส่วนคำประกอบที่ประกอบไปด้วยเสียงพยัญชนะต้น เสียงสระและเสียงวรรณยุกต์รวมทั้งหมด 3 เสียง เป็นอย่างน้อยโดยในแต่ละคำนั้นต้องมีพยัญชนะต้นซึ่งเป็นพยัญชนะต้นเดี่ยว หรือว่าพยัญชนะควบกล้ำสองเสียงพยัญชนะสะกดจะมีหรือไม่ ก็ได้หากมีพยัญชนะสะกดจะมีได้เพียงหนึ่งเสียงเท่านั้น

•พยัญชนะสะกดมีเพียงแต่เสียงเรียกว่า มาตราตัวสะกดที่ได้แก่p/-k/-t และพยายามเสียงท้ายเป็นสระเสียงสั้นเสียงเหล่านี้ เมื่อมีการออกเสียงจะมีการปิดเส้นเสียงร่วมด้วย

•ความยาวของเสียงและลักษณะที่สำคัญภาษาศาสตร์ จะทำให้เกิดความแตกต่างโดยเฉพาะในเสียงสระเดี่ยวทำให้เกิดสระเดี่ยวเสียงสั้น 9 เสียง และสระเดี่ยวเสียงยาว 9 เสียงส่วนความยาวของเสียงสระปุ่มสมไม่แยกความหมายของคำอย่างชัดเจน

•การลงเสียงหนักเบาในพยางค์ และลักษณะเฉพาะของผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ซึ่งหากเป็นคำพยางค์เดียว จะลงน้ำหนักเสียงทุกครั้ง 

ภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์ ขอบเขตและองค์ประกอบหลัก

ภาษาศาสตร์จะมีขอบเขตของการศึกษาวิชาภาษาศาสตร์ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ที่ได้แก่ การศึกษาภาษาศาสตร์โดยทั่วไป หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาสารบริสุทธิ์ และการศึกษาภาษาศาสตร์ประยุกต์

•การศึกษาภาษาศาสตร์ทั่วไป ภาษาศาสตร์วรรณนาคือการศึกษาภาษาโดยอาศัยชุดข้อมูลเป็นหลัก เมื่อนำชุดข้อมูลนั้นมาศึกษาดูตามหลักเกณฑ์ และทฤษฎีทางภาษาศาสตร์นำมาเขียนบรรยายถึงลักษณะที่เด่นปรากฏในภาษานั้น ๆ ตามความจริงซึ่งการศึกษาประกอบด้วยการศึกษาเรื่อง ระบุเสียง ระบุคำ ระบุประโยค ระบุความหมาย ระบุข้อความ     ภาษาเชิงประวัติและเปรียบเทียบ ได้แก่ การศึกษาเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรประกอบต่าง ๆ ของภาษาสาเหตุที่จะมีการเปลี่ยนแปลง และกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของภาษาต่าง ๆ ในบางกรณีเท่านั้นผู้ศึกษาจะต้องพยายาม สร้างภาษาโบราณขึ้นมาด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลภาษาที่อยู่ ในตระกูลเดียวกันเพื่อหาความสำคัญของภาษา 

•ภาษาศาสตร์ประยุกต์ เป็นนิยามว่าเป็นอีกแขนงหนึ่งของภาษาศาสตร์ที่มีการศึกษาการเรียนการสอนที่ 2 หรือว่าภาษาต่างประเทศ และสาขาของภาษาศาสตร์ที่ศึกษาในภาษาที่ไม่เน้นทางทฤษฎีและการศึกษาในแง่ที่สัมพันธ์ กับปัญหาในทางการปฏิบัติและภาษาศาสตร์ประยุกต์ได้ทฤษฎีภาษาศาสตร์ จากหลายสาขาเพื่อสร้างทฤษฎีจากการใช้ภาษาซึ่งสามารถที่จะนำมา ปฏิบัติใช้งานได้จริงดูจะแบ่งแยกได้ดังนี้

ภาษาศาสตร์การศึกษาอีกแขนงหนึ่งของภาษาประยุกต์ที่มีการศึกษาภาษาหรือบทบาทของภาษาในแง่ที่มีความสัมพันธ์ กับการศึกษาและการเรียนการสอนซึ่งภาษาศาสตร์ และการศึกษาควบ หัวข้อต่าง ๆ คือการเรียนการสอนภาษาหลักสูตรของภาษา ภาษาระหว่างกลางหรืออันตรายภาษามีการเรียนรู้ภาษาใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย

ภาษาข้อความ ต่อเนื่องแขนงหนึ่งของภาษาศาสตร์ที่มุ่งวิเคราะห์แบบแผนและส่วนประกอบของข้อความต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ไปตามไวยากรณ์สัมพันธ์ถ้าสาร และถูกกฎการเชื่อมโยงความเนื้อหาของภาษาข้อความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ 

ภาษาศาสตร์คลินิกเป็นสาขาหนึ่งของการศึกษาประยุกต์ที่ใช้ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ ในการศึกษาความบกพร่องของภาษาพูด หรือผู้ป่วยซึ่งควบคุมเกี่ยวกับปัญหาด้าน ในการใช้ภาษาอยู่หลายระดับ

ภาษาศาสตร์คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์และการใช้ภาษาที่ใช้คณิตศาสตร์เข้ามาแสดงระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ โดยเฉพาะเพื่อการแสดงความสัมพันธ์ทางวาจา และอรรถศาสตร์อย่างเช่น ใช้ตรรกะคณิตศาสตร์สถิติ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการประมวลภาษาทางธรรมชาติอย่าง การศึกษาที่ใช้วิธีการภาษาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่คลิก>>> ausbildung-schaum-wasser